FORMACIÓN ANUAL EN COMUNICACIÓN NOVIOLENTA

Desarrollando habilidades de comunicación

CAT (castellano abajo)

La Comunicació NoViolenta (endavant CNV) podria ser definida com un mètode d’aproximació a la comunicació, no obstant això, a través d’ella el que s’aconsegueix és molt més que millorar la comunicació. És un conjunt de principis, actituds, habilitats i tècniques associades que permeten a les persones relacionar-se (amb elles mateixes i amb les altres) d’una forma nova, més honesta, clara i, amb el pas del temps, més fluida.

La CNV és un mètode de relació amb els altres i de pensament basat en el paradigma de la col·laboració. La implementació dels seus principis mira d’afavorir la visió de l’altre com un aliat i promoure una col·laboració més efectiva, removent obstacles i resistències. Des d’aquest enfocament, la CNV promou sinergies, obertura, col·laboració, confiança, benestar, compromís. Es basa en una visió holística de l’ésser humà i de la seva naturalesa basat en la psicologia humanista.

Tot això, en contraposició a una manera de pensar, a la qual estem acostuma-des, que es basa en una cultura del control, el que significa, entre altres coses, que una divergència d’estratègies es veu com una adversitat i l’altre es veu com un adversari. La diversitat de punts de vista genera cautela i resistències cap a l’altre, a cost del benestar de les relacions entre individus, que minva.

La CNV neix gràcies a Marshall Rosenberg, qui va començar a esbossar-la als anys 60. Avui s’ensenya a nivell mundial, sent aplicada en diferents contextos, incloent-hi empreses, negocis, així com les ONGs, la mediació i les presons. Bàsicament, en àmbits de relacions entre essers humans.

CAST

La Comunicación Noviolenta (en adelante CNV) podría ser definida como un método de aproximación a la comunicación, aunque a través de ella se consigue mucho más que mejorar la comunicación. Es un conjunto de principios, actitudes, habilidades y técnicas asociadas que permiten a las personas relacionarse (con ellas mismas y con l@s demás)

La CNV es un método de relación con l@s demás y de pensamiento basado en el paradigma de la colaboración. La implementación de sus principios mira de favorecer la visión del otr@ como un aliad@ y promover una colaboración más efectiva, removiendo obstáculos y resistencias. Desde este enfoque, la CNV promueve sinergias, apertura, colaboración, confianza, bienestar, compromiso. Se basa en una visión holística del ser humano y de su naturaleza basado en la psicología humanista.

Todo ello, en contraposición a un modo de pensar, al que estamos acostumbrad@s, que se basa en una cultura del control lo cual significa, entre otras cosas, que una divergencia de estrategias se ve como una adversidad y el otr@ que no la piensa como nosotr@s es un adversari@. La diversidad de puntos de vista genera cautela y resistencias hacia el otr@, a coste del bienestar de las relaciones entre individuos, que merma.

La CNV nace gracias a Marshall Rosenberg, quien comenzó a esbozarla en los años 60s. Hoy se enseña a nivel mundial, siendo aplicada en diferentes contextos, incluyendo empresas, negocios, así como las ONGs, la mediación y las cárceles. Básicamente, en ámbitos de relaciones entre ser humanos.

Si quieres conocerme más,
puedes ir a mis redes sociales